.

       Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

       W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
i problemem z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Szklarza w Grabozycach proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów                               w systemie zdalnym.
 2. W zdalnym nauczaniu wykorzystywana będzie komunikacja poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, e – podręczniki, komunikatory  itp.
 3. Nauka zdalna będzie prowadzona według planu lekcji, aby zachować higieniczny tryb nauki.
 4. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele informują o tym uczniów i rodziców.
 5. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji podstawy programowej, będą
  zgodne z tygodniowym planem lekcji oraz dostosowane do możliwości uczniów
  z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Uczniowie pracują zdalnie, na dostępnych materiałach przekazanych przez nauczycieli.
 7. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie przekazanych wcześniej zasad oceniania zdalnego. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego wpisywania ocen w dzienniku elektronicznym.

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy i zrozumienia. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę, wyrozumiałość i wsparcie.

Uczniu:

 1. Czeka cię trochę więcej samodzielnej pracy, ale dzięki współpracy, rzetelnemu wykonywaniu zadań w określonym czasie (wg planu lekcji) nie będziesz miał zaległości. Bardzo prosimy o kontakt zwrotny z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 1. Pamiętaj, najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 1. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszaj nauczycielom
 2. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 3. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Pamiętaj
  o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą.