.

Informacje na temat harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.