.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.zspgraboszyce.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach

Telefon: 33-841-28-13, 660-035-709

E-mail: dyrektor@zspgraboszyce.pl sekretariat@zspgraboszyce.pl          

Adres korespondencyjny: ul. Wadowicka 145, 32-640 Graboszyce

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre pliki są w formacie skanów.

 

Ułatwienia na stronie

 • podwyższany kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono (aktualizacja) dnia 2023-02-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Studnicka -Niemczyk

e-mail: sekretariat@zspgraboszyce.pl

Telefon: 33- 841-28-13

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek umiejscowiony jest na wzniesieniu – do furtki wejściowej prowadzą dwustopniowe schody, osoby niepełnosprawne mogą wjechać na teren zespołu główną lub boczną bramą wjazdową. Wejścia do budynku są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia (główne i do przedszkola), przy którym znajdują się tablice z nazwami instytucji oraz odrębne wejście do Przedszkola. Wejście jest monitorowane dodatkowo wejście do przedszkola jest wyposażone w dzwonek.
 3. Wejście główne do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy ZS-P w Graboszycach.
 4. Budynek jest jednopiętrowy. Korytarze wewnętrzne, sale lekcyjne są położone na jednym poziomie bez progów/stopni. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – korytarz przy sali gimnastycznej.
 5. Przestrzeń korytarza pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób  niedosłyszących.
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada dwa parkingi, w pobliżu budynku wyznaczone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
 7. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym.
 8. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego.