.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zspgraboszyce.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-03.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niektóre pliki są w formacie skanów 

Oświadczenie sporządzono dnia 01.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Studnicka -Niemczyk, e-mail: grabosz@poczta.onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 8412 813. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aplikacje mobilne:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna:

1.Budynek umiejscowiony jest na górce – do furtki wejściowej prowadzą dwustopniowe schody, osoby niepełnosprawne mogą wjechać na teren zespołu główną bramą wjazdową.

2.Wejście do budynku  jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem  głównym są dwustopniowe schody na których jest podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

3.Budynek jest jednopiętrowy. Korytarze wewnętrzne, sale lekcyjne są położone na jednym poziomie bez progów/stopni.

4.Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – korytarz przy sali gimnastycznej

5.Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób  niedosłyszących.

6.Nie zapewniamy możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

7.W pobliżu zespołu  wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.