.

POMOC PYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDZKOLU

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

– rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

– wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

– rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

– rodziców dziecka;

– dyrektora;

– nauczyciela;

– specjalisty zatrudnionego w przedszkolu;

– pielęgniarki;

– poradni psychologiczno – pedagogicznej;

– pracownika socjalnego;

– asystenta rodziny;

– kuratora sądowego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

– niepełnosprawnym;

– zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

– z zaburzeniami komunikacji językowej;

– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

– z chorobami przewlekłymi;

– z niepowodzeniami edukacyjnymi;

– z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;

-z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest:

– w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;

– w formie zajęć specjalistycznych;

– w trakcie zajęć rozwijających uzdolnienia;

– w formie porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

– z rodzicami dzieci w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;

– z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

– z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

– z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. (Jeżeli rodzic nie chce korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi złożyć pismo, że rezygnuje z takiej pomocy).

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

– zajęcia logopedyczne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy.

– zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

– porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia;

– bieżąca praca nauczyciela z dzieckiem