.

     ZASADY I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. JANA SZKLARZA W GRABOSZYCACH

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN  z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

Istota pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

– rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

– rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

– rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole w celu wspierania jego potencjału rozwojowego.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

– z niepełnosprawności;

– z niedostosowania społecznego;

– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

– z zaburzenia zachowania lub emocji;

– ze szczególnych uzdolnień;

– ze specyficznych trudności w uczeniu się;

– z deficytów kompetencji i zaburzeń  sprawności językowych;

–  z choroby przewlekłej;

–  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

–  z niepowodzeń  edukacyjnych;

–  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

Planowanie i udzielanie pomocy.

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy lub innej osoby lub instytucji  działających na rzecz rodziny i dzieci.

     Planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do nauczycieli ucznia    i specjalistów. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi, oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także podczas dodatkowych zajęć  grupowych i indywidualnych.

      Koordynatorem działań jest wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może mieć poniższe formy:

– dostosowanie wymagań edukacyjnych (form i metod pracy) do indywidualnych potrzeb uczniów,

– dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,

– zajęcia rozwijające uzdolnienia,

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

–  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

–  zindywidualizowana ścieżka kształcenia,

– porady, konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów,

– warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli.